RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. – dalej RODO informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda, NIP 7411005362, REGON 000333285, tel./fax (89) 646 37 53tel. (89) 646 37 93, (89) 646 27 96, email:zszostroda@poczta.onet.pl.
  2. Dane osobowe (IP komputera, dane zapisane w plikach cookie, dane podane w formularzu kontaktowym) będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. właściwego funkcjonowania strony internetowej oraz umożliwienie kontaktu z administratorem danych za jej pośrednictwem.
  3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych są między innymi podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymanie serwerów poczty elektronicznej oraz strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne lub audytowe.
  4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą dostępne są w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdej chwili.
  7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
  8. Wykaz podmiotów współpracujących z administratorem, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest w siedzibie administratora.
  9. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod numerem infolinii: +48511793443, email: kontakt@idpo.pl, https://idpo.pl/kontakt.
(Odwiedzin: 210 ,Dzisiaj : 1 )