Liceum

::KIERUNKI KSZTAŁCENIA LO::

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY     (Prezentacja)

Profil Policyjny

Program  z zakresu przedmiotu „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego” przewiduje:  zajęcia z samoobrony, zajęcia wyszkolenia strzeleckiego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,  udział w obozie sportowo-szkoleniowym,  udział   w rozprawach sądowych, spotkania z pracownikiem kadr Komendy Powiatowej Policji  w Ostródzie, uczestnictwo uczniów w  Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez Szkołę Policji, wystawienie drużyny piłki siatkowej do turnieju służb mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie, udział w ćwiczeniach sztabowych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Ostródzie, ćwiczenia zgrywające służby Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, służby medycznej, zarządzania kryzysowego. Profil przygotowuje do zdania egzaminu do pracy w policji.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY    (Prezentacja)

Profil Wojskowy

W ramach przygotowania specjalistycznego  program z przedmiotu „Podstawowe zagadnienia z zakresu wojskowości” przewiduje:

  1. Wyposażenie młodzieży w wiedzę dotyczącą prawa w zakresie organizacji Narodowych Sił Rezerwowych;
  2. Rozwój umiejętności praktycznych charakterystycznych dla służby wojskowej m. in. poprzez: udział w specjalistycznym 10 – dniowym obozie sprawnościowo – obronnym , zajęcia strzeleckie na strzelnicy wojskowej, udział w zajęciach i pokazach technik wojskowych na terenie jednostki wojskowej ,  wspólne zajęcia wojskowe z żołnierzami wojska polskiego, ćwiczenia specjalistyczne na terenie szkoły prowadzone przez żołnierza zawodowego;
  3. Poszerzenie współpracy z organami, których zadaniem jest obrona kraju4. Nawiązanie współpracy z wojskowymi uczelniami wyższymi oraz innymi szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi kształcenie uczniów w zakresie proponowanej klasy wojskowej.

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.

Nabór poprzedzony jest egzaminem sprawnościowym

Dnia 14 czerwca 2021 r. od godz. 14.00 do 16.00 w hali MOS (OCSiR) w Ostródzie przy ul. Piłsudskiego  4 zostanie przeprowadzony obowiązkowy  sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o miejsce do klasy 1 LO – oddział przygotowania wojskowego. Obowiązuje punktualne przybycie na halę MOS , obowiązkowy  strój sportowy.

Wymagany dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna)

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych – sprawności fizycznej  nastąpi  
15.06.2021 r. o godz. 12.00. Wyniki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie będą mogli przystąpić do prób sprawnościowych w pierwszym terminie, wskazujemy drugi termin 23.06.2021 r. w hali  MOS (OCSiR) w Ostródzie przy  ul. Piłsudskiego  4,  w godzinach od 14.00 do 16.00. Wyniki sprawdzianu będą podane do wiadomości publicznej dnia 24.06.2021 r. o godz. 12.00. Wyniki będą dostępne w sekretariacie szkoły

Podanie do publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 22 lipca 2021 r.

UWAGA!!

DO EGZAMINU PRZYSTĘPUJĄ KANDYDACI ZE WSZYSTKICH PREFERENCJI W SYSTEMIE NABÓR.

Zestaw ćwiczeń sprawności fizycznej, obowiązujących jako sprawdzian dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego (OPW):

  1. bieg – 1000 m, 10 x 100 m
  2. podciąganie na drążku
  3. brzuszki- skłony tułowia w przód
  4. uginanie rąk- pompki
  5. rzut piłką lekarską zza głowy na odległość

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OSTRÓDZIE
KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
DO WYBORU
JĘZYKI OBCE
POLICYJNA Matematyka, Historia,
Język angielski
j .angielski

 

j. niemiecki

Program  z zakresu przedmiotu „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego” przewiduje:  zajęcia
z samoobrony, zajęcia wyszkolenia strzeleckiego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,  udział w obozie sportowo-szkoleniowym,  udział  w rozprawach sądowych, spotkania z pracownikiem kadr Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, uczestnictwo uczniów w  Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez Szkołę Policji, wystawienie drużyny piłki siatkowej do turnieju służb mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie, udział w ćwiczeniach sztabowych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Ostródzie.
WOJSKOWA Matematyka, Historia,
Język angielski
j .angielski

 

j. niemiecki

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności
i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia i umundurowania, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.

(Odwiedzin: 14 415 ,Dzisiaj : 4 )