HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
na rok szkolny 2021/2022

https://nabor.pcss.pl/ostroda

TERMINY  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 17 maja 2021 r. – do 21 czerwca 2021 r.
Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty
od 25czerwca 2021 r. – do 14 lipca  2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
do 21 lipca 2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół Zawodowych
22 lipca 2021 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie (technik technik analityk,  technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik organizacji turystyki, technik żeglugi śródlądowej, cukiernik, kucharz) do 26 lipca 2021 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki, przedłożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egz. ósmoklasisty Od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych 2 sierpnia 2021r.

Instrukcja do systemu naboru !!!

Informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby chętnych kandydatów do proponowanych w naborze kierunków kształcenia, odziały takie nie zostaną uruchomione. W zaistniałej sytuacji szkoła zaproponuje kandydatom alternatywne kierunki kształcenia.

 INFORMACJA

Wniosek wypełniony, ale nie zgłoszony do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji. Do wniosku należy załączyć skan podania o przyjęcie do szkoły wypełnionego w systemie elektronicznym wraz z podpisem kandydata i rodzica/ opiekuna prawnego. Proszę pamiętać, aby po załączeniu skanu wniosku kliknąć w przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK, który mieści się w zakładce – WYBIERZ AKCJĘ. Po wykonaniu powyższych czynności wniosek będzie widoczny w szkole. W razie trudności z wypełniłem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 89 646 37 53 lub bezpośredni kontakt w szkole w celu uzyskania pomocy.

Dla absolwentów szkół podstawowych ubiegających  się o przyjecie
do klasy 1 LO – oddział przygotowania wojskowego

Dnia 14 czerwca 2021 r. od godz. 14.00 do 16.00 w hali MOS (OCSiR) w Ostródzie przy
ul. Piłsudskiego  4 zostanie przeprowadzony obowiązkowy  sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o miejsce do klasy 1 LO – oddział przygotowania wojskowego. Obowiązuje punktualne przybycie na halę MOS , obowiązkowy  strój sportowy.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych – sprawności fizycznej  nastąpi
15.06.2021 r. o godz. 12.00. Wyniki będą dostępne w sekretariacie szkoły.

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie będą mogli przystąpić do prób sprawnościowych w pierwszym terminie, wskazujemy drugi termin 23.06.2021 r. w hali  MOS (OCSiR) w Ostródzie przy  ul. Piłsudskiego  4,  w godzinach od 14.00 do 16.00. Wyniki sprawdzianu będą podane do wiadomości publicznej dnia 24.06.2021 r. o godz. 12.00. Wyniki będą dostępne w sekretariacie szkoły

Podanie do publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 22 lipca 2021 r.

UWAGA!!

DO EGZAMINU PRZYSTĘPUJĄ KANDYDACI ZE WSZYSTKICH PREFERENCJI W SYSTEMIE NABÓR.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OSTRÓDZIE
KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
DO WYBORU
JĘZYKI OBCE
POLICYJNA Matematyka, Historia,
Język angielski
j .angielski

j. niemiecki

Program  z zakresu przedmiotu „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego” przewiduje:  zajęcia
z samoobrony, zajęcia wyszkolenia strzeleckiego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,  udział w obozie sportowo-szkoleniowym,  udział  w rozprawach sądowych, spotkania z pracownikiem kadr Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, uczestnictwo uczniów w  Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez Szkołę Policji, wystawienie drużyny piłki siatkowej do turnieju służb mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie, udział w ćwiczeniach sztabowych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Ostródzie.
WOJSKOWA Matematyka, Historia,
Język angielski
j .angielski

j. niemiecki

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności
i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia i umundurowania, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.
TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE
KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSEZERZENIE JĘZYKI OBCE
TECHNIK HANDLOWIEC K 1 – Prowadzenie sprzedaży (HAN.01.)
K 2 – Prowadzenie działań handlowych (HAN. 02.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKONOMISTA

 

K 1 – Prowadzenie dokumentacji
w jednostce organizacyjnej (EKA.04.)

K 2 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)

matematyka,
j. angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

NOWOŚĆ!

K 1 –  Prowadzenie spraw kadrowo płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)
K 2 – Prowadzenie rachunkowości (EKA.07.)
matematyka,
j. angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

NOWOŚĆ!
Specjalizacja:

Barman/Barista

Trener dietetyki i fitness

K 1 – Przygotowanie
i wydawanie dań (HGT.02.)
K 2 – Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych (HGT.12.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI K 1 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07.)
K 2 – Obsługa klienta
oraz rozliczanie imprez
i usług turystycznych (HGT.08.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK

NOWOŚĆ!

Specjalizacja:

Programowanie 2D
i wydruk 3D

K1 –Administracja
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych (INF.02)
K2 – Tworzenie
i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03)
matematyka,
j. angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ANALITYK

NOWOŚĆ!

Specjalizacja: chemia kosmetyczna

K 1 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek
do badań analitycznych (CHM.03.)
K 2 – Wykonywanie badań analitycznych (CHM.04.)
j. angielski, chemia j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK SPEDYTOR

Specjalizacja: obsługa celna

K 1 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów (SPL.05.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ K 1 – Planowanie
i prowadzenie żeglugi
po śródlądowych drogach wodnych
i morskich wodach wewnętrznych (TWO.08.)
K 2 – Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych
i mechanizmów pokładowych (TWO.09.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI K 1 – Obsługa podróżnych

w portach i terminalach (SPL.02.)
K 2 – Obsługa ładunków
w portach i terminalach (SPL.03.)

matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OSTRÓDZIE
KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE
CUKIERNIK K 1 – Produkcja wyrobów cukierniczych (SPC.01.  ) j. angielski
KUCHARZ K 1 – Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02.) j. angielski
(Odwiedzin: 8 186 ,Dzisiaj : 3 )