HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
na rok szkolny 2022/2023

https://nabor.pcss.pl/ostroda

TERMINY  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 16 maja 2022 r. – do 21 czerwca 2022 r.
Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty
od 24czerwca 2022 r. – do 13 lipca  2022 r. do godz.12:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy LO oddział przygotowania wojskowego I termin: 13 czerwca 2022 r. godz. 14:00 sala gimnastyczna
w ZSZ im. S. Petőfi  ul. Sportowa 1 w Ostródzie

lub

II termin: 27 czerwca 2022 r. godz. 14:00  sala gimnastyczna
w ZSZ im. S. Petőfi  ul. Sportowa 1 w Ostródzie

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
do 13 lipca 2022 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół Zawodowych
20 lipca 2022 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie (technik technik analityk,  technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik organizacji turystyki, technik żeglugi śródlądowej, cukiernik, kucharz) do 21lipca 2022 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki, przedłożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egz. ósmoklasisty Od 24 czerwca 2022 do 22 lipca 2022 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych 25 lipca 2022r. godz.14:00

Instrukcja do systemu naboru !!!

Informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby chętnych kandydatów do proponowanych w naborze kierunków kształcenia, odziały takie nie zostaną uruchomione. W zaistniałej sytuacji szkoła zaproponuje kandydatom alternatywne kierunki kształcenia.

 

 INFORMACJA

Wniosek wypełniony, ale nie zgłoszony do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji. Do wniosku należy załączyć skan podania o przyjęcie do szkoły wypełnionego w systemie elektronicznym wraz z podpisem kandydata i rodzica/ opiekuna prawnego. Proszę pamiętać, aby po załączeniu skanu wniosku kliknąć w przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK, który mieści się w zakładce – WYBIERZ AKCJĘ. Po wykonaniu powyższych czynności wniosek będzie widoczny w szkole. W razie trudności z wypełniłem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 89 646 37 53 lub bezpośredni kontakt w szkole w celu uzyskania pomocy.

Dla absolwentów szkół podstawowych ubiegających  się o przyjecie
do klasy 1 LO – oddział przygotowania wojskowego

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY WOJSKOWEJ:

( I TERMIN )13 CZERWCA O GODZ. 14:00 ORAZ (II TERMIN) 27 CZERWCA O GODZ. 14:00 W NASZEJ SZKOLE NA SALI GIMNASTYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY WOJSKOWEJ.

UWAGA!!

DO EGZAMINU PRZYSTĘPUJĄ KANDYDACI ZE WSZYSTKICH PREFERENCJI W SYSTEMIE NABÓR.

UWAGA !
W naborze do klasy pierwszej Liceum wojskowego uczestniczą tylko kandydaci, którzy podeszli do egzaminu sprawnościowego.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OSTRÓDZIE
KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
DO WYBORU
JĘZYKI OBCE
WOJSKOWA Matematyka, Historia,
Język angielski
j .angielski

j. niemiecki

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności
i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia i umundurowania, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.
TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE
KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSEZERZENIE JĘZYKI OBCE
TECHNIK HANDLOWIEC K 1 – Prowadzenie sprzedaży (HAN.01.)
K 2 – Prowadzenie działań handlowych (HAN. 02.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKONOMISTA

 

 

Specjalizacja :

księgowo-podatkowa z elementami bilansu

 

K 1 – Prowadzenie dokumentacji
w jednostce organizacyjnej (EKA.04.)

K 2 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)

matematyka,
j. angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

NOWOŚĆ!
Specjalizacja: Barman/Barista

Trener dietetyki i fitness

K 1 – Przygotowanie
i wydawanie dań (HGT.02.)
K 2 – Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych (HGT.12.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI K 1 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07.)
K 2 – Obsługa klienta
oraz rozliczanie imprez
i usług turystycznych (HGT.08.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK

NOWOŚĆ!

Specjalizacja:

Programowanie 2D
i wydruk 3D

K1 –Administracja
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych (INF.02)
K2 – Tworzenie
i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03)
matematyka,
j. angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ANALITYK

NOWOŚĆ!

Specjalizacja: chemia kosmetyczna

K 1 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek
do badań analitycznych (CHM.03.)
K 2 – Wykonywanie badań analitycznych (CHM.04.)
j. angielski, chemia j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK SPEDYTOR

NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo wewnętrzne (klasa mundurowa )

K 1 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów (SPL.05.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ K 1 – Planowanie
i prowadzenie żeglugi
po śródlądowych drogach wodnych
i morskich wodach wewnętrznych (TWO.08.)
K 2 – Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych
i mechanizmów pokładowych (TWO.09.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

(Odwiedzin: 12 053 ,Dzisiaj : 1 )