Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ekonomik.webd.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC,  jako dokumenty do pobrania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i walidatorów polecanych na gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Henryk Rybacki.
 • E-mail: zszostroda@poczta.onet.pl
 • Telefon: tel./fax (89) 646 37 53 ;
  (89) 646 37 93 ;(89) 646 27 96

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Ostródzki
 • Adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie
  ul. Sportowa 1
 • E-mail: zszostroda@poczta.onet.pl
 • Telefon: tel./fax (89) 646 37 53 ;
  (89) 646 37 93 ;(89) 646 27 96

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie
ul. Sportowa 1
 • W budynku szkoły zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu – w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu – w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych)
 • Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności
 • Każdy pracownik , niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
 • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra / dół
 • SPACJA – wybór pozycji
 • ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji

Strona Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie
ul. Sportowa 1 zawiera następujące ułatwienia:

 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Odcienie szarości
 • Powiększony kursor
 • Przejście do treści
 • Wysoki kontrast
(Odwiedzin: 198 ,Dzisiaj : 1 )