HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
na rok szkolny 2020/2021

https://nabor.pcss.pl/ostroda

Instrukcja do systemu naboru !!!

W związku z komunikatem Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dnia 8 maja 2020 r. informujemy, że terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przesunięte.

0014

Etap w rekrutacji 2020/2021 – sprawdziany uzdolnień kierunkowych , kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej nie dotyczy naszej szkoły.

Informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby chętnych kandydatów do proponowanych w naborze kierunków kształcenia, odziały takie nie zostaną uruchomione. W zaistniałej sytuacji szkoła zaproponuje kandydatom alternatywne kierunki kształcenia.

 INFORMACJA

Wniosek wypełniony, ale nie zgłoszony do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji. Do wniosku należy załączyć skan podania o przyjęcie do szkoły wypełnionego w systemie elektronicznym wraz z podpisem kandydata i rodzica/ opiekuna prawnego. Proszę pamiętać, aby po załączeniu skanu wniosku kliknąć w przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK, który mieści się w zakładce – WYBIERZ AKCJĘ. Po wykonaniu powyższych czynności wniosek będzie widoczny w szkole. W razie trudności z wypełniłem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 89 646 37 53 lub bezpośredni kontakt w szkole w celu uzyskania pomocy.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OSTRÓDZIE
KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
DO WYBORU
JĘZYKI OBCE
POLICYJNA Matematyka, Historia,
Język angielski
j .angielski

j. niemiecki

Program  z zakresu przedmiotu „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego” przewiduje:  zajęcia z samoobrony, zajęcia wyszkolenia strzeleckiego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,  udział w obozie sportowo-szkoleniowym,  udział  w rozprawach sądowych, spotkania z pracownikiem kadr Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, uczestnictwo uczniów w  Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez Szkołę Policji, wystawienie drużyny piłki siatkowej do turnieju służb mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie, udział w ćwiczeniach sztabowych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Ostródzie

 

WOJSKOWA Matematyka, Historia,
Język angielski
j .angielski

j. niemiecki

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności
i bezpieczeństwa z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. poprzez dofinansowanie procesu szkolenia, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.

 

 

 

TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE
KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSEZERZENIE JĘZYKI OBCE
TECHNIK HOTELARSTWA K 1 – Obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (HGT.03.)
K 2 – Realizacja usług
w recepcji (HGT.06.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK HANDLOWIEC K 1 – Prowadzenie sprzedaży (HAN.01.)
K 2 – Prowadzenie działań handlowych (HAN. 02.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKONOMISTA K 1 – Prowadzenie dokumentacji
w jednostce organizacyjnej (EKA.04.)K 2 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)
 

matematyka, j. angielski

 

j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI K 1 –  Prowadzenie spraw kadrowo płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)
K 2 – Prowadzenie rachunkowości (EKA.07.)
 

matematyka, j. angielski

 

j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH K 1 – Przygotowanie
i wydawanie dań (HGT.02.)
K 2 – Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych (HGT.12.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI K 1 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07.)
K 2 – Obsługa klienta
oraz rozliczanie imprez
i usług turystycznych (HGT.08.)
geografia, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK K1 –Administracja
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych (INF.02)
K2 – Tworzenie
i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03)
matematyka, j. angielski j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ANALITYK K 1 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek
do badań analitycznych (CHM.03.)
K 2 – Wykonywanie badań analitycznych (CHM.04.)
j. angielski, chemia j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK SPEDYTOR K 1 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów (SPL.05.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ K 1 – Planowanie
i prowadzenie żeglugi
po śródlądowych drogach wodnych
i morskich wodach wewnętrznych (TWO.08.)
K 2 – Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych
i mechanizmów pokładowych (TWO.08.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH K 1 – Wykonywanie
i montaż elementów kadłuba (TWO.03.)
K 2 – Organizacja budowy, remontu
i modernizacji kadłuba jednostek pływających (TWO.05.)
matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI K 1 – Obsługa podróżnych

w portach i terminalach (SPL.02.)
K 2 – Obsługa ładunków
w portach i terminalach (SPL.03.)

 

matematyka,
język angielski
j .angielski

j. niemiecki

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OSTRÓDZIE
KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE
CUKIERNIK K 1 – Produkcja wyrobów cukierniczych (SPC.01.  ) j. angielski
KUCHARZ K 1 – Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02.) j. angielski

 

(Odwiedzin: 4 605 ,Dzisiaj : 11 )